EC

I oljeavskiljare EC klass 1 använder vi koalescensfilter som är tillverkade av polyuretan – PUR. Filtret har tillräckligt små porer för att garantera att nödvändig vattenmängd släpps igenom och att oljedroppar koaleseras snabbt. Vad gäller EC-filter är det viktigt att observera att om filtret under användning blivit igensatt av suspenderade partiklar som funnits i vattnet, måste det bytas ut mot ett nytt eftersom spolning inte ger tillräckligt resultat. 

EC filtriga õlieraldajad on läbinud standardi EN858-1 vastavuse katsetused Saksamaal PIA-Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH-s, mille tõenduseks on meile väljastatud vastavussertifikaat

ATT VÄLJA EN SAND- OCH
SLAMAVSKILJARE I RÄTT STORLEK:

  • processvatten med liten mängd sand
  • alla områden för upptagning av dagvatten där liten förekomst av sand och slam har konstaterats, såsom bensinstationer eller bensinstationer med tak.

100 x NS

  • bensinstationer, manuella biltvättar, begränsad tvätt
  • busstvätter
  • avloppsvatten från garage och parkeringsplatser
  • kraftverk, industrier

200 x NS

  • områden för tvätt av anläggningsmaskiner, byggmaskiner, jordbruksmaskiner
  • lastbilstvättar
  • automatiska biltvättar, dvs. portaltvättar eller tvättgator

300 x NS

KALKYLATOR FÖR VAL AV OLJEAVSKILJARE:

Dagvattenflöde l/(s*ha), som motsvarar de faktiska förhållandena på platsen. Om uppgifter saknas använd 80 l/(s*ha) (Estland).
Yta (ha)varifrån vatten rinner till avskiljaren

Beräkningsresultat (NS), ümardada lähima suurima numbrini. Näiteks arvutustulemuse puhul kus NS=8.8 on sobilik EC Õlieraldaja NS10

RITNINGAR:

RITNINGAR:
EC oljeavskiljare NS1,5/3

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EC oljeavskiljare NS6

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EC oljeavskiljare NS10

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EC oljeavskiljare NS15

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EC oljeavskiljare NS20

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EC oljeavskiljare NS30

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EC oljeavskiljare NS40

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
sv_SE